IBID

หมวดหมู่: NEWS

ส่งมอบงาน ชุดเครื่องมือประเมิณการก่อสร้าง สำหรับโครงการขยายทางหลวงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 2 (IBID)
วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม

 

21 มกราคม 2564

ผู้ชม 1528 ครั้ง