ABOUT US

บริษัท บี อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทดสอบ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรม สำหรับงานตรวจสอบ (inspection) และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผน และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุ และปริมาณการใช้งาน อันได้แก่ โครงสร้างถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริษัทได้ก่อตั้ง ในปีพ.ศ. 2558 และได้เติมโตพร้อมทั้งขยายชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดและทดสอบงานด้วยวิศวกรรมให้รองรับการขยายตัวทางเศรษกิจและรูปแบบงานทางวิศวกรรมที่ต้องการความละเอียดถูกต้อง และตอบสนองต่อเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพด้านวิศวกรรมจราจรแบบพกพาขนาดเล็กไปจนเครื่องมือและทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ที่มีการติดตั้งเซนเซอร์หลายชนิดสามารถทำการสำรวจข้อมูลบนถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมการประมวลผลและจัดทำข้อมูลแบบอัตมัติโดยมีเป้าในการเป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายเครื่องมือชั้นนำที่มีคุณภาพทำให้บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของการทดสอบ การตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีมิติเช่นเป็นข้อมูลการสำรวจตรวจวัดที่จัดทำในระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเป็นแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซด์บริษัทได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยเลือกนำเข้าและแนะนำเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับจากการวิจัยสหสาขาวิชาชีพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 2735 ครั้ง